Stichting Omroep Limburg

Stichting Omroep Limburg

De regionale mediaraad van Omroep Limburg, die het programmabeleid van L1 vaststelt, publiceert een eigen jaarverslag.

De regionale mediaraad van Omroep Limburg is een maatschappelijk representatief orgaan.

Om zijn maatschappelijke representativiteit vorm te geven treedt de regionale mediaraad geregeld met maatschappelijke groeperingen in discussie over het programmabeleid. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van een korte enquête en een discussiebijeenkomst, de zogenaamde arenabijeenkomsten.

Profielschets leden regionale mediaraad

Stichting Omroep Limburg is door de Provincie representatief verklaard voor de belangrijkste in Limburg voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

De uitvoerende bedrijven van L1 zijn publiek-privaat. Volgens de statuten is de taak van de regionale mediaraad:
- het vaststellen van de vijfjaarlijkse programmaopdracht aan L1 met de uitgangspunten voor de programmering
- het vaststellen van het programmabeleid
- het vaststellen van de programmaschema's
- het vaststellen van het programmastatuut
- het evalueren van het programmabeleid
- het vaststellen van een aan de Provincie en het Commissariaat voor de Media te overleggen jaarlijkse rapportage over het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de Stichting.
Van leden van de regionale mediaraad wordt het volgende verwacht:
- zij worden als representatief beschouwd voor de betreffende stroming vanwege hun beroep of functie binnen de stroming, dan wel hun betrokkenheid en/of specifieke interesse binnen die stroming; zij vertegenwoordigen geen organisatie doch worden geacht, op persoonlijke titel,
die stroming te vertegenwoordigen
- zij stellen met gedrevenheid en weloverwogenheid het programmabeleid vast
- zij zijn bereid regelmatig kritisch te luisteren en te kijken naar de programma's van L1 en kennis te nemen van de overige mediavormen van L1; zij hebben belangstelling voor en kennis van het functioneren van de mediawereld
- zij zijn in staat, naast de eigen waardering, ook de signalen vanuit de eigen stroming en de pluriformiteit van de Limburgse samenleving erbij te betrekken
- zij beschikken over een brede oriëntatie op wat in de (Limburgse) samenleving speelt
- zij zijn in staat op voldoende hoog abstractieniveau te kunnen denken
- zij beschikken over voldoende feeling voor c.q. inzicht in bestuurlijke zaken en verhoudingen.

Leden van de regionale mediaraad zijn woonachtig in de provincie Limburg. Bij de samenstelling van de regionale mediaraad wordt rekening gehouden met regionale spreiding, spreiding in leeftijd en met m/v verhouding.

Leden van de regionale mediaraad zijn niet:
- leden van het Provinciaal Bestuur van Limburg
- leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
- werknemers van Stichting Omroep Limburg en van L1.

Logo 1Limburg

Programma's