REGIONALE MEDIARAAD EN STICHTING OMROEP LIMBURG

REGIONALE MEDIARAAD EN STICHTING OMROEP LIMBURG

Stichting Omroep Limburg is in Limburg aangewezen als de publieke regionale media-instelling in de zin van de Mediawet 2016 en is daarmee houdster van de zendmachtiging.

Zij heeft het maken van programma's en verzorgen van online-publicaties opgedragen aan Omroepbedrijven L1, maar de stichting blijft wettelijk eindverantwoordelijk.

Twee organen

De stichting kent twee organen: de Regionale Mediaraad en een klein bestuur.

De Regionale Mediaraad stelt het media-aanbod van L1 vast, op voorstel van de hoofdredacteur van L1. De raad is zodanig representatief samengesteld dat hij een afspiegeling vormt van de Limburgse maatschappij. In de raad zijn 15 stromingen vertegenwoordigd.

Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de publiekrechtelijke taken. Daarnaast houdt een Raad van Commissarissen toezicht op de bedrijfseconomische zaken bij de L1-bv's.

Bestuur

Stichting Omroep Limburg (SOL) is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als regionale publieke media-instelling. Op grond van deze aanwijzing ontvangt SOL een financiële bijdrage van het Rijk. Daartegenover staat de verplichting dat SOL media-aanbod realiseert volgens de eisen die de Mediawet stelt.

Het bestuur heeft de uitvoering van de mediawettelijke taak opgedragen aan L1 die dus het media-aanbod produceert (radio, televisie, internet, sociale media). L1 doet dit binnen de kaders van de Mediawet en van het media-aanbodbeleid dat vastgesteld wordt door de regionale mediaraad (RMR) van SOL.

In de statuten van de SOL staat dat het bestuur tot taak heeft het waarborgen en bewaken van de doelstellingen en met name de publieke functie van de stichting.

Het bestuur legt hierover en over de besteding van de daarmee gemoeide publieke middelen die SOL ontvangt, verantwoording af aan het Commissariaat voor de Media.

SOL is in feite toezichthouder van L1 voor wat betreft de publiekrechtelijke taken. Het bestuur onderhoudt hierover contact met de directie en hoofdredactie van L1.

SOL is ook aandeelhouder van L1. Het bestuur geeft inhoud aan dit aandeelhouderschap en heeft in dit verband overleg met de raad van commissarissen van L1.

Het bestuur onderhoudt contacten onder meer met de provincie, het Commissariaat voor de Media en de RPO (koepelorganisatie van de gezamenlijke publieke regionale omroepen).

Het bestuur is verantwoordelijk voor de eigen financiën van SOL.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • De heer mr. Joep Hahn (voorzitter)
  • De heer Joos Jenniskens (penningmeester)
  • Mevrouw drs. Anne Theunissen (secretaris)
  • Mevrouw mr. Claire Nijssen
  • Mevrouw Monique Demarteau

Gelet op de taakverdeling tussen de raad van commissarissen van L1 (privaatrechtelijk toezicht) en het bestuur van SOL (publiekrechtelijk toezicht) heeft het bestuur besloten het aantal leden van het bestuur in de toekomst terug te brengen tot drie.

De leden zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Bij benoemingen wordt gelet op specifieke deskundigheid, relevant voor het takenpakket dat het bestuur moet uitvoeren. De bestuursleden ontvangen een vergoeding. De zittingstermijn van leden is verlopen of verloopt in 2019. De wervingsprocedure voor nieuwe leden zal worden gestart.

Voor alle contacten met het bestuur kunt u van een van de volgende mogelijkheden gebruik maken:

  • Schriftelijk: Postbus 31, 6200 AA MAASTRICHT
  • Per e-mail: omroeplimburg@L1.nl
  • Telefonisch: 043-850 60 39

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de L1-bedrijven (Radiobedrijf Limburg B.V., Televisiebedrijf Limburg B.V.) en is dus belast met het privaatrechtelijk toezicht.

De raad wordt benoemd door Stichting Omroep Limburg, de aandeelhouder van L1.

De raad wordt gevormd door drie leden. De functies zijn op dit moment alle drie vacant zodat de werving voor nieuwe leden is gestart.

Enig aandeelhouder

Stichting Omroep Limburg is sinds eind 2016 enig aandeelhouder van L1 (Televisiebedrijf Limburg B.V. en Omroepbedrijf Limburg B.V.).

Het studio- en kantorencomplex in Maastricht (Ambyerstraat-Zuid 77b) wordt door de stichting op basis van een langdurige huurovereenkomst verhuurd aan L1. Daarnaast heeft L1 een redactionele vestiging in het pand van Omroep Venlo.

Financiering

Stichting Omroep Limburg (L1) werkt met een publieke zendmachtiging en wordt daarom voor een belangrijk deel via de overheid gefinancierd (ongeveer 75% van de begroting). De reclame-omzet vormt een belangrijke aanvullende inkomstenbron.

De dertien regionale omroepen worden sinds januari 2014 niet meer gefinancierd vanuit het provinciefonds, maar vanuit de Mediabegroting van het Rijk.

Meer informatie over Regionale Mediaraad

Meer informatie over de Regionale Mediaraad van Stichting Omroep Limburg is hier te vinden >>>

Logo 1Limburg

Programma's