Regionale mediaraad

Regionale mediaraad

De Mediawet bepaalt dat een publieke regionale omroep een orgaan heeft dat het programmabeleid bepaalt. Dit orgaan moet representatief zijn voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de provincie.

Na de wijziging van de structuur van de stichting per 1 april 2006 is de regionale mediaraad dit orgaan.

De regionale mediaraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (die
tevens voorzitter is van het bestuur) en vijftien leden.

Met het oog op de representativiteit voor het maatschappelijke leven wordt vanuit elk van de volgende stromingen één lid benoemd.

 • Agrariërs
 • Culturele minderheden
 • Gehandicapten
 • Jongeren
 • Kunst en Cultuur
 • Levensbeschouwelijke groeperingen
 • Natuur, bos en milieu
 • Onderwijs en Educatie
 • Ouderen
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Vrouwenorganisaties
 • Welzijn en zorg
 • Werkgevers/ondernemers
 • Werknemers

De leden zitten op persoonlijke titel in de regionale mediaraad, doch worden geacht voeling te houden met de stroming die ze vertegenwoordigen en waarmee ze aantoonbare affiniteit hebben.

De leden ontvangen een vergoeding en vergaderen zes keer per jaar.

De regionale mediaraad heeft als belangrijkste taak het vaststellen en
regelmatig evalueren van het programmabeleid van L1. Tot zijn bevoegdheden behoren o.a.:

 • het vaststellen van de vijfjaarlijkse programmaopdracht aan L1 met de uitgangspunten voor de programmering;
 • het vaststellen van het programmabeleid aan de hand van een
 • jaarlijks door de hoofdredacteur over te leggen Nota Programmabeleid en
 • programmaschema’s, inclusief een evaluatie over de voorgaande periode;
 • het evalueren van de programmering en het houden van toezicht op de uitvoering van het vastgelegde programmabeleid;
 • het vaststellen van het jaarverslag als programmabeleidbepalend orgaan;
 • het onderzoeken van wensen, klachten en opmerkingen betreffende het
 • programmabeleid, komende vanuit instellingen, groeperingen of
 • individuen, en daarover te rapporteren en te adviseren aan de
 • hoofdredacteur.
 • het adviseren van het bestuur bij het doen van een voordracht aan L1
 • voor benoeming of ontslag van de hoofdredacteur. (Het bestuur kan
 • slechts om zwaarwegende redenen van dit advies afwijken).

Voor alle contacten met de regionale mediaraad kunt u van een van de volgende mogelijkheden gebruik maken:

Schriftelijk: Postbus 31, 6200 AA Maastricht

Per e-mail: omroeplimburg@L1.nl

Telefonisch: 043 850 60 39

Logo 1Limburg

Programma's