Programmering

Programmering

De programmering van L1 komt als volgt tot stand.

  • Het Programmastatuut, vastgesteld door de regionale mediaraad, bevat de basisuitgangspunten voor het programmabeleid.
  • Vervolgens stelt de regionale mediaraad de vijfjaarlijkse opdracht voor het media-aanbod aan L1 vast, met de uitgangspunten voor de programmering.
  • Op basis hiervan wordt door de hoofdredacteur jaarlijks een Nota Programmabeleid opgesteld. Nadat daarover intern bij L1 overleg is geweest wordt deze ter vaststelling voorgelegd aan de regionale mediaraad.
  • Op basis van de Nota Programmabeleid worden de programmaschema’s opgesteld, die vervolgens worden vastgesteld door de regionale mediaraad.


Het bestuur kan desgewenst voorstellen doen aan de stichtingsraad tot
de vaststelling van het Programmastatuut en programmaopdracht aan L1.
Ook kan het bestuur opmerkingen n.a.v. de Nota Programmabeleid bekend
maken aan de regionale mediaraad.

Opmerkingen over het programmabeleid

L1 is een publieke omroep. De regionale mediaraad, representatief voor de
verschillende maatschappelijke en andere stromingen in Limburg, stelt
het programmabeleid van L1 vast. Betrokkenheid vanuit de
maatschappelijke stromingen wordt zeer op prijs gesteld. Zo organiseert
de regionale mediaraad twee keer per jaar Arena Omroep Limburg, een openbaar debat tussen regionale mediaraad, vertegenwoordigers uit een bepaalde stroming en (hoofd)redactie van L1.

Op- of aanmerkingen over het programmabeleid kunnen naar de regionale mediaraad worden gestuurd, schriftelijk of per e-mail naar omroeplimburg@L1.nl

Logo 1Limburg

Programma's