Opdracht media-aanbod

Opdracht media-aanbod

Opdracht aan L1 voor het media-aanbod 2012-2017
De publieke omroep is onmisbaar voor een democratische, open en
kleurrijke samenleving. In opdracht van Omroep Limburg vervult L1 deze
functie als regionale publieke mediadienst voor de provincie Limburg.
Deze verantwoordelijkheid zal L1 waarmaken door zowel inhoudsgedreven te
zijn als publieksgericht, los van economische krachten en politieke
druk. Het media-aanbod van L1 moet een relevante inhoud hebben en een
relevant bereik.

Missie
L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel,
actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk, maatschappelijk
relevant. Van belang en boeiend voor elk deel van Limburg, voor elke
Limburger en voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd.

De Mediawet 2008
Artikel 2.1 van de Mediawet 2008 schrijft voor dat L1 op regionaal
niveau publieke mediadiensten (dus via tv/radio/internet) verzorgt door
het aanbieden van media-aanbod dat:
evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is,
op evenwichtige wijze een beeld van de Limburgse samenleving geeft en de
pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en
interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied
weerspiegelt,
gericht is op een relevant bereik onder zowel een breed en algemeen
publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en
samenstelling met in
het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen.

Het Programmastatuut
In het Programmastatuut van Omroep Limburg van 2007 zijn
uitgangspunten voor de programmering van L1 neergelegd die inhoudelijk
aansluiten bij de wettelijk voorgeschreven opdracht, maar niet bij de
wettelijke terminologie van de Mediawet 2008. De Mediawet gebruikt niet
meer de term programma’s, maar spreekt van media-aanbod. Omdat de
Mediawet 2008 voorrang heeft boven het Programmastatuut, hanteren we
verder de terminologie van de wet.

Kwalitatieve doelstellingen
Uitgangspunten
Het media-aanbod van L1 moet voldoen aan de wettelijke norm. Dat wil zeggen:
50% van het media-aanbod valt in de categorie informatie, cultuur en educatie.
Binnen deze wettelijk vereiste norm voor het media-aanbod zal L1 prioriteit geven
aan 1) nieuws inclusief achtergronden bij het nieuws, 2) discussie en debat, 3) sport en 4) (live)evenementen.
De kwaliteit van het media-aanbod moet volgens de wet tenminste gelijk zijn aan het niveau van 2004.
Binnen de vier prioriteitsgebieden zorgt L1 voor een gevarieerd aanbod via de
verschillende mediadiensten (radio, t.v., internet) om zoveel mogelijk publiek en
interessegroepen te bereiken conform de wettelijke opdracht in art. 2.1. van de
Mediawet 2008.

Uitwerking
Nieuwsvoorziening op alle platforms, zoals radio, t.v., internet, twitter, app’s etc.
gedurende 7 dagen in de week.
Nieuwsvoorziening moet doorlopend zijn vanwege voeding van de platforms.
Nieuws moet een toegevoegde waarde krijgen door veel aandacht te besteden aan duiding, diepgang en debat (3 D’s).
Onderzoeksjournalistiek zal meer en meer deel uitmaken van het media-aanbod.
Waar wenselijk en mogelijk worden samenwerkingsverbanden met andere
mediadiensten en kranten aangegaan.
Varia-aanbod op t.v. wordt alleen nog gemaakt in samenwerking met andere partijen.
Bij de te maken keuzes voor media-aanbod wordt het criterium maatschappelijk
relevant steeds meegewogen.
Er wordt altijd gezocht naar thema’s die inhoudelijk spraakmakend zijn.
Bij de keuze voor live-evenementen is doorslaggevend het versterken van de
Limburgse identiteit van onze zender.
Uitgangspunt moet verder zijn dat er zo weinig mogelijk herhaling van het media-aanbod plaatsvindt.

Kwantitatieve doelstellingen
Media-aanbod
L1 laat zien dat 50% van het media-aanbod in de categorie informatie, cultuur en educatie is gerealiseerd.
L1 geeft elk jaar een opsomming van het media-aanbod waarbij expliciet sprake was van discussie en debat.
L1 geeft elk jaar een overzicht van de takken van sporten waaraan in het media-aanbod aandacht is besteed.
L1 geeft elk jaar een opsomming van de (live) evenementen die in het media-aanbod aan bod zijn gekomen.
L1 geeft elk jaar voor de door L1 (mede) geproduceerde
media-rubrieken en programma’s de relatie aan tot de maatschappelijke
stromingen en interessegroepen.

Bereikcijfers
De streefgetallen voor eind 2014 – conform Strategisch Plan L1 – zijn:

TV: gemiddeld dagbereik op jaarbasis 20%

Radio: marktaandeel 15% op jaarbasis en/of minimaal tweede positie in Limburg

Apps:
Android app, 2,2 miljoen bezoeken per maand
Iphone app, 1,6 miljoen bezoeken per maand
Tablets, 300.000 bezoeken per maand

L1 website:
3 miljoen bezoeken per maand
Mobiele site 220.000 bezoeken per maand

Social media
Allemaal minimaal 40% hoger dan eind 2012:
Facebook 7.000, Twitter @L1 5.600, @L1nws 21.000, @L1sprt 1.800

Waardering L1 TV (1)
2011: 6.8
2014 > 7.0

Vervolgonderzoek vindt in 2014 plaats.

*Bereikcijfers zijn relevant maar niet zonder meer doorslaggevend voor het media-aanbod van een publieke omroep. Bereikcijfers zijn mede een nuttige graadmeter voor de maatschappelijke relevantie van de omroep. Bij blijvende teruggang vanbereikcijfers komt immers de legitimatie van de omroep onder druk te staan.
Daarom kunnen bereikcijfers aanleiding zijn voor een (her-)bezinning op het media-aanbod.

(1) Referentie: 6.9 in nulmeting Tangram onderzoek 2008.

Logo 1Limburg

Programma's