Natuurlijk Limburg 20 jaar - Zuidelijke  Maasduinen, natuur verbonden

Natuurlijk Limburg 20 jaar - Zuidelijke Maasduinen, natuur verbonden

Zondag 3 november 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Het Zwart Water, bij Venlo, is een gevarieerd gebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heiderestanten. Sinds 1930 vond er veel bosaanplant plaats. Een bijzonder bostype, nog herkenbaar aan de boomsoorten die er staan in het zogenaamde Stadsbos. Meerdere oude, laag gelegen Maasbeddingen liggen in het gebied.

Naast de Venkoelen, die grotendeels uit open water bestaat, liggen iets noordelijker ook het Schaapsbroek en het Diepbroek. Het Diepbroek en het Schaapsbroek zijn grotendeels bedekt met open berkenbroekbos.

Aan de overkant van de Venkoelen ligt een akker, die vroeger extensief beheerd werd. Nu deze akker weer in bezit is bij het Limburgs Landschap is het weiland, plaatselijk afgegraven, een prima uitgangssituatie voor ontwikkeling van schrale graslanden. Verspreid over de graslanden ligt een aantal drinkpoelen. Deze fungeren nu als belangrijk leefgebied voor amfibieën. De Venkoelen is een belangrijke voortplantingsplaats voor amfibieën. Deze kunnen veilig en ongestoord via paddentunnels onder de weg door, van en naar de plas.

Elyze Storms vertelt over de erosie van de rivier de Maas in het landschap en hoe de mens gebruik heeft gemaakt van dit landschap. Vanuit Schandeloo gaan we door naar een volgend gebied van deze aaneengesloten gordel van natuurgebieden, het Vreewater.

Het Vreewater is een kleinschalig cultuurlandschap met door hagen omringde graslandpercelen, vennen en poelen. Het is een oude Maasloop, waarin de bodem niet zandig maar kleiig is. In 2001 is een oorspronkelijke laagte in het gebied hersteld.

Van het Vreewater gaan we door naar de Ravenvennen. De Ravenvennen bestaan uit droog naald- en loofbos, broekbos, enkele tientallen vennen omringd door heide. Het gebied maakt deel uit van de uitgestrekte gordel van paraboolduinen. Een goed voorbeeld van een paraboolduin is de Wittenberg, één van de hoogste duinen in het gebied. In de luwte van dit duin ligt in een uitgestorven laagte het grootste vennencomplex.

De afgelopen jaren is er door het kappen van bos meer ruimte gemaakt voor de vennen en omliggende heide. We kijken ook nog rond bij het Straelensbroek. In 2011 werd er in het Straelensbroek het Straelens Schuitwater hersteld. Een fraai voorbeeld van een natuurherstelproject door het Limburgs Landschap. Na het afgraven van de vermeste graslanden zag het Straelens Schuitwater er kaal uit, maar plantengroei en ondiep water zorgen al gauw voor een gevarieerd natuurherstel.

We zien in deze aflevering onder meer. fazant, boomkikker, geelgors, levendbarende hagedis, sperwer, wespendief en ree.

Natuurlijk Limburg

Eerdere afleveringen bekijk je via www.L1.nl/NatuurlijkLimburg

Zondag om 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 en 21:00 uur en op maandag om 16.30 uur.

Logo 1Limburg

Programma's