Jaarverslag stichtingsraad 2016

Jaarverslag stichtingsraad 2016

Voorwoord van de voorzitter

Tien jaar geleden had Omroep Limburg een programmaraad radio en een programmaraad tv. Online activiteiten waren nog onontgonnen gebied. Tegelijk met de opkomst van de online activiteiten heeft Omroep Limburg zijn organisatiestructuur aangepast. De programmaraden verdwenen en daarvoor in de plaats kwam de stichtingsraad die zich minder op de concrete programma’s richtte, maar meer op het programmabeleid. De daarbij passende werkwijze is veelvuldig onderwerp van bezinning bij de stichtingsraad, net als de vraag hoe de representativiteit van de achterban vorm gegeven wordt. Het gaat hierbij immers om de borging van de regionale identiteit en verankering.

Ook in de politieke discussies van de afgelopen vier jaar over een nieuwe, centraal aangestuurde, regionale omroepstructuur hebben de regionale identiteit en verankering prominent aandacht gekregen. Maar door de onzekerheid over de afloop van het gepalaver in het parlement is er een permanente onrust ontstaan over onze toekomst. Dat heeft een nadere concretisering van de vraag, hoe de regionale identiteit en verankering het beste vorm gegeven kan worden door de stichtingsraad, opgehouden. Nu het stof van Den Haag is neergedaald, kunnen we veger en blik pakken en aan de voorjaarsschoonmaak beginnen.

Je kunt het ook achterstallig onderhoud noemen, dat we moeten wegwerken. Er is wel een complicatie opgetreden. Tussen Stichting Omroep Limburg/L1 en Stichting Omroep Brabant zijn eind 2016 besprekingen begonnen over een bestuurlijke fusie, LiBra geheten. Dit fusieproces bepaalt op korte termijn de aanpak van onze werkzaamheden. We zullen eerst de positie van de stichtingsraad, in de toekomst Beleidscommissie Media-aanbod geheten, binnen LiBra veilig moeten stellen. Daarna zullen we ons buigen over de invulling van onze wettelijke taak, het beleid bepalen van het media-aanbod en vervolgens moeten we nieuwe kandidaten werven voor de vacatures die ontstaan. De afgelopen jaren zijn geen leden afgetreden en dus ook niet vervangen, omdat we eerst duidelijkheid wilden hebben over onze toekomst. Die is/komt er nu.

In mijn voorwoord bij het jaarverslag van 2015 heb ik mijn zorgen geuit over de positie van de stichtingsraad c.q. BMA in de toekomstige regionale omroepstructuur en de aantasting van de programmering door de opgelegde bezuinigingen. Die zorgen heb ik niet meer. We blijven een zelfstandige omroep met een eigen BMA die verankerd is in de provincie en borg zal staan voor een media-aanbodbeleid dat gericht is op de Limburgse identiteit. Er is werk aan de winkel.

Joep Hahn,
voorzitter stichtingsraad Omroep Limburg

U kunt het complete jaarverslag hier downloaden. U heeft een PDF-lezer nodig om dit bestand te openen.

Logo 1Limburg

Programma's